zážitky

Novinky

21.1.2012

Máte rádi romantiku? Objednejte si se svojí drahou polovièkou Wellness víkend a zpestøete svùj vztah novými zážitky!

20.1.2012

Toužíte po spoleèném víkendu na nìjakém romantickém místì? Objednejte si romantický víkend pro dva a získejte nové spoleèné zážitky.

18.1.2011

Pivní lázně Rožnov pod Radhoštěm jsou jedny z nehnovìjších pivních lázní u nás. Vyzkoušejte je i Vy!

11.11.2010

Pokud Vás zajímají pivní lázně Chodová Planá, pøeètìte si o nich více na chodova-plana.cz.

více novinek

Spolupracujeme

Cestovní pojištění je hlavní specializace portálu Srovnejto.cz

Zážitky jako dárek na celý život!

iZazitky.cz

Pokud právì pøemýšlíte, jaký dárek dát svým pøátelùm nebo blízkým a stále Vás nic nenapadá, pak jim zkuste darovat zážitek!

Jak by se Vám nebo nìkomu z rodiny líbil napøíklad let balónem, skok padákem, relaxaèní pobyt v pivních lázních, nebo jízda v Porsche? Nabízíme Vám širokou øadu zážitkù a doufáme, že si z naší nabídky urèitì dokážete vybrat.Vyzkoušejte to a darujte zážitky jako dárek, vždy zážitky jsou originální dárky, které vydrží celý život!

Nejprodávanìjší zážitky

Pivní láznì Chodová Planá

Prožijte krásné 3 dny v nejstarších pivních lázních v ÈR...
4 250,- Kè

Královský wellness víkend

Královský wellness víkend nabízí spoustu skvìlých zážitkù pro dva...
6 950,- Kè

Relaxace pro seniory

Vhodný a originální dárek pro Vaše rodièe èi prarodièe!
3 714,- Kè

Vyzkoušejte relaxaèní wellness pobyty!

V souèasné dobì poskytují lázeòská støediska èi hotely rùzné rekreaèní èi wellness pobyty za pøijatelné ceny. Proto neváhejte a objednejte si ještì dnes pro sebe èi pro své blízké tento víkendový èi týdenní pobyt. Dnešní lázeòská zaøízení nabízejí spoustu relaxaèních a odpoèinkových programù. Zamìøují se tedy nejen na prevenci, ale i zdravý životní styl, fitness èi celkový odpoèinek a relaxaci. Ženy zde mohou podstoupit napøíklad programy pro krásnou kùži, komplexní èi speciální kùry, které se skládají z nìkolika léèebných procedur...

Zážitky jako dárky - Fenomén poslední doby!

Propadáte panice z vybírání dárkù, u kterých si nejste jisti, že obdarovaný bude spokojený? Nevíte co vybrat, nechcete darovat nic obyèejného a chcete být originální? Darujte zážitek! Zážitek vám poskytne nezapomenutelnou památku na celý život. Kdo z nás nikdy nesnil o letu balónem, nahrání vlastního CD nebo projížïce ve Ferrari. Poøídit zážitek mùžete komukoli – pøítelkyni, manželovi, dìtem, kamarádùm nebo sami sobì. Zažijte nepopsatelný pocit adrenalinu, jemných dotekù profesionálních masérù nebo tlukotu srdce pøi jízdì v nadupaném autì...

Adrenalinové sporty jsou zábavou nejen pro odvážné

V souèasné dobì si mùžete vyzkoušet nejrùznìjší adrenalinové sporty a to nejen bungee jumping, ale i zorbing, snowboarding, paragliding, skateboarding, paintball apod. Tyto vskutku adrenalinové zážitky si mùžete poøídit za skuteènì pøijatelné ceny. Dále mùžete okusit tøeba vzrušující tandemový seskok, se kterým si užijete spoustu adrenalinu a zábavy. Pokud dáváte pøednost bungee jumpingu neboli seskoku na pružném lanì, musíte poèítat s tím, že budete pouze pøivázání za kotníky èi za postroj elastickým lanem. Obvykle budete skákat z mostu, jeøábu èi balkonu...

Thajské masáže - Cesta ke Zdraví

Pøijïte si vyzkoušet tradièní thajskou masáž, která se provádí hned v nìkolika mìstech a to nejen v Praze, ale i v Brnì, Hluboké nad Vltavou, Karlových Varech, Mladé Boleslavi èi Špindlerovì Mlýnì. Pøi thajské masáži se používá øada protahovacích a maèkacích technik, které vedou k odstranìní napøíklad bolesti zad a hlavy èi ztuhlé šíje atd. Tradièní thajská masáž se aplikuje pøes obleèení. Obvykle klient leží buïto na masážním lehátku anebo na speciální matraci. Nejprve se provádí na pøední èásti tìla...
více èlánkù

Vìnujte svým blízkým Zážitky jako dárek | Vyzkoušejte Pivní lázně Chodová Planá | copyright: Jan Málek 2009 - 2012